Även om det går långsamt, så går det åt rätt håll!

I Almis Styrelsekartläggning 2022 ser vi att Jönköpings län fortfarande ligger sämst till i landet när det gäller hur stor andel av styrelseplatserna som innehas av kvinnor och andel bolag med jämställda styrelser. Men om vi bortser från hur länet ligger till jämfört med övriga landet och i stället väljer att fokusera på hur utvecklingen går här, kan vi trots låga % se en positiv utveckling.

Vi ser en positiv förflyttning, om än en liten, när vi tittar på andel bolag utifrån styrelsens sammansättning. Där vi har en ökning av antalet jämställda respektive kvinnodominerade styrelser. Vi ser även en positiv utveckling när det gäller antal bolag med en kvinnlig styrelseordförande. Vi ser också en ökning bland andelen bolag med en kvinna på VD-posten.

Det finns fortfarande en tydlig koppling mellan styrelsens sammansättning och om vd är man eller kvinna, där ett bolag med kvinnlig vd i större utsträckning har en jämställd styrelse. Vi ser en något större förflyttning procentuellt när vi tittar på antalet bolag som har minst en kvinna i styrelsen – där vi i Jönköpings län gått från 34 % till 36 %.

Vad som också är intressant och viktigt, utifrån att vi är ett industritungt län, är att vi ligger på samma nivå som nationella snittet när det gäller andel bolag som har minst en kvinna i styrelsen inom just industri/tillverkning. Vi har där ökat från 27 % 2021 till 28 % 2022, vilket även är det nationella snittet. Så även om förändringarna är små, så är det ändå en förändring.

Handelskammaren fortsätter att ha ögonen på bollen i frågan om lönsamhet och tillväxt i länets bolagsstyrelser genom att driva 100-LISTAN med perspektivet jämställdhet. Under drygt ett år har Handelskammaren drivit projektet, med fokus på att öka kompetensen i länets styrelser genom att arbeta med jämställdhet som en av faktorerna för att ökad lönsamhet och tillväxt bland bolagen.

Men får man verkligen en ökad lönsamhet om man har en jämställd styrelse? Svaret kan debatteras enligt vissa. Det finns en rad forskningsresultat (tips på rapporter finns längre ner), svenska som internationella, som visar att:

Ja, det har får vi!

Flera av de studier där resultaten varit ”blandade” har man i de flesta studier endast valt att titta på antalet kvinnor utifrån antagandet att ju fler kvinnor desto bättre/sämre/opåverkat resultat. Studierna har inte jämfört skillnader mot andra variabler än just antalet kvinnor. Professor Malin Malmströms studie är den första större studien som gjorts på svenska företag. Där jämförs företagens prestation i jämställda respektive icke jämställda styrelser, oavsett om män eller kvinnor är i majoritet. Resultatet tar även hänsyn till bransch, vd:s kön och antalet anställda. Man skulle, utöver forskningens resultat, även kunna argumentera utifrån ett både etiskt och logiskt perspektiv – att en heterogen grupp är bättre än en homogen. Att fler perspektiv, mångfald och bredare kompetens ger bättre resultat. Konstigt vore det väl annars…?

100-LISTAN, som i dag består av drygt 100 kvinnor, agerar som en databas med kvinnor som har kompetensen och viljan att inta styrelseuppdrag. Samtliga uppfyller kriterier om att ha minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande bolag och/eller ha minst två års erfarenhet av ledande befattning i ett affärsdrivande bolag.

Så, en shoutout till länets valberedningar, bolagsstyrelser och ledningsgrupper – använd 100-LISTAN! Kompetensen finns tillgänglig, för ALLA som söker! Vi vill även ha in fler kvinnor på listan. Så hör av dig till mig om du vill vara med på listan eller vill tipsa mig om någon du känner. Så ska vi se om inte 2023 kan se ännu bättre ut!

Tips på rapporter!

 

Lina Dahlström, projektledare 100-LISTAN
lina.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se